OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 24 lipca 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Poliksy, gmina Dzierzgoń.


Burmistrz Dzierzgonia

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.


Położenie nieruchomości

Nr działki obręb, jednostka ewidencyjna

Powierzchnia

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

W PLN

Wadium

w PLN

Dzień przetargu

Godzina przetargu

Poliksy

70/1

obręb- Poliksy

Arkusz mapy-2

5,7700 ha

GD2I/00015532/8

400.000

60.000

28.08.2019

14:00


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona w miejscowości Poliksy na działce 70/1. Działka
o powierzchni 5,7700 ha stanowi własność gminy Dzierzgoń. Na terenie działki znajduje się złoże kruszywa naturalnego ANKAMATY, dla którego utworzony został teren górniczy „ANKAMATY A”. Teren ten został utworzony na mocy decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalny z przedmiotowego złoża 14/2017 z dnia 25.09.2017 r. Powierzchnia terenu górniczego wynosi 2,9396 ha. W rzeczywistości zarówno teren złoża, znajdujący się w części północnej działki, jak i grunty przyległe od strony południowej i wschodniej zostały przekształcone w wyniku dotychczasowej działalności górniczej. Efektem dawnej eksploatacji są min. Zbiorniki wodne. W bezpośrednim sąsiedztwie obiekty budowlane i elementy infrastruktury nie występują. Dojazd do działki drogami gruntowymi znajdującymi się na działkach o numerach 76 i 78.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń (uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr XXXVII/368/2010 ze zmianą: uchwała RM z 31.08.2017, XXX/252/2017) działka stanowi teren predysponowany do rozwoju funkcji turystycznych. Teren położony w Obszarze Krajobrazu Chronionego Rzeki Dzierzgoń.

Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
PODATEK VAT

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.

Obciążenia Nieruchomości


Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.


KOSZTY I OPŁATY

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz
z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży


Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1 od 24 lipca 2019 r. do 28 sierpnia 2019r. a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ:


dnia 28 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 14:00.


Cena wywoławcza wynosi: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)


Wadium: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)


Postąpienie minimalne:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).


WADIUM:


1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium
w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego
w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg –DZIAŁKA POLIKSY 70/1;2) wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń, w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu;


UCZESTNICY PRZETARGU


3) w celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą– aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

4) w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);

5) w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

6) przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego –art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.

7) osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

8) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

9) uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

10) ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

11) Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 lub 27 , tel. 55 2762501..3 wew. 42 lub 30, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl;


BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun