Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia

nr 317/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu do zatrudnienia na stanowisku KIEROWNIKA REFERATU TECHNICZNOINWESTYCYJNEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA wybrana została Pani Joanna Kossakowska zamieszkała Lubochowo.

Uzasadnienie wyboru albo nierozstrzygnięcia naboru:

Spośród osób, które złożyły swoje kandydatury, Pani Joanna Kossakowska uzyskała najwyższą ocenę punktową z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się szeroką wiedzą z zakresu zagadnień wymienionych w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Posiada predyspozycje do kierowania i organizacji pracy zespołu.

Dzierzgoń, 2015.04.29

 


Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze
Stanowisko pracy: Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska-1 etat