Ustawowe terminy czynności wyborczych

do dnia 16 marca 2015 r. - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2015 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 2400 - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania

do dnia 5 kwietnia 2015 r. - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2015 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 17 kwietnia 2015 r. - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2015 r. - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2015 r. - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2015 r. - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2015 r. - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

od dnia 25 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 2400 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2015 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2015 r. - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2015 r. - składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700-2100 - głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.