Nr karty Dz.G.7330.1.4/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 55 276 25 01 faks 55 276 22 57


Nazwa usługi: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty


  • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1,

  • Do wglądu dowód osobisty lub paszport osoby ubiegającej się o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG-1,

  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania w imieniu mocodawcy.

Miejsce składania dokumentów


Urzędu Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 34

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł, zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.


Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1


26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia lub likwidacji są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://wws.ceidg.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje.

Wniosek o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://wws.ceidg.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje.

Druki

- wniosek o wpis do CEiDG,

- instrukcja,

- wzór pełnomocnictwa.

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracowała:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła:

Jolanta Szewczun