Nr karty:SOK.5572.4.2018

Karta opisu usługi

Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257


Nazwa usługi: WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE ZA CZAS ODBYTYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Referat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia ,stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, wojska, p.poż., kultury, sportu i zdrowia

Urząd Miejski, pokój nr 27, II piętro,

tel. 552762501 wew. 49,

e-mail: aleksandrawiniarz@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe;

- Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydane przez dowódcę jednostki);

- Zaświadczenie o wysokości dziennego utraconego wynagrodzenia “Wysokość dziennego utraconego wynagrodzenia naliczone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.08.2015r. (Dz.U. 2015 r, poz.1520)”

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30,

środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r., poz. 1430) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015 r., poz. 1520)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami w terminie 3 miesięcy od ukończenia ćwiczeń wojskowych.

wniosek do pobrania

Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe

Data wydania karty

23.05.2012

Data aktualizacji

18.01.2018


Kartę opracował:

Aleksandra Kun

Kartę sprawdził

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził

Elżbieta Domańska