Nr karty: SOK.5572.3.2018


Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257


Nazwa usługi: ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ

PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Miejsce załatwienia sprawy

Referat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia ,stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, wojska, p.poż., kultury, sportu i zdrowia


Urząd Miejski, pokój nr 27, II piętro,

tel. 552762501 wew. 49,

e-mail: aleksandrawiniarz@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- Pisemny uzasadniony i udokumentowany wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;

- Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;

- Ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności

sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;

- Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę – wnioskodawcę

- Oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny;

- Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej;

- Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie sprawy.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30,

środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r., poz. 1430) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. z 2011r., Nr 64, poz. 333).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Burmistrza Dzierzgonia przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny składa się do wójta,

burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące członka rodziny.

wniosek do pobrania

Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Data wydania karty

23.05.2012

Data aktualizacji

18.01.2018Kartę opracował

Aleksandra Kun

Kartę sprawdził

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził

Elżbieta Domańska