Nr karty:SOK.5572.2.2018

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257


Nazwa usługi: UZNANIE OSOBY ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU

CZŁONKÓW RODZINY

Miejsce załatwienia sprawy

Referat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia ,stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, wojska, p.poż., kultury, sportu i zdrowia


Urząd Miejski, pokój nr 27, II piętro,

tel. 552762501 wew. 49,

e-mail: aleksandrawiniarz@dzierzgon.p

Wymagane dokumenty

- Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

- Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej (w przypadku żołnierza);

- Kserokopia karty powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku osoby, której doręczono kartę powołania);

- Odpis skrócony aktu małżeństwa

- Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

- Zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku;

- Oświadczenie członka rodziny o braku dochodu (w przypadku braku własnych źródeł utrzymania)

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30,

środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. 2017 r., poz. 1430)

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa Wojskowa Komenda Uzupełnień lub Jednostka Wojskowa, w której żołnierz pełni służbę wojskową.

Decyzję wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania)

lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

wniosek do pobrania

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Data wydania karty

23.05.2012

Data aktualizacji

18.01.2018

Kartę opracował

Aleksandra Kun


Kartę sprawdził

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził

Elżbieta Domańska