RO.5572.02.Z3/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257, e-mail:  sekretariat@dzierzgon.pl

 

 

Nazwa usługi:           Uznanie osoby za żołnierza samotnego

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. obronnych, promocji i spraw społeczno – obywatelskich

 Urząd Miejski, pokój nr 27 ,II piętro, tel. 552762501 wew. 26,

e-mail:  agata.miszczuk@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego;

- Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej;

- Do wglądu kartę powołania do czynnej służby wojskowej;

- Oświadczenie osoby, że nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych z tytułu zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego;

- Oświadczenie, że jest osobą samotną;

- Tytuł prawny do lokalu (domu) mieszkalnego;

- Zaświadczenie o zameldowaniu osoby na pobyt stały w zajmowanym lokalu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój. nr 9 ,parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, 7:30 do 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie – do 30 dni (w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2 miesięcy).

Podstawa prawna

Art.127 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019, poz.1541 ze zmianami.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia osobie karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do odbycia tej służby.

Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba niebędącą w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Wniosek do pobrania

Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego

Data wydania karty

 

23.05.2012

 

Data aktualizacji

 

7.07.2020

Kartę opracowała:

 

     Agata Miszczuk

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła:

 

Jolanta Szewczun