RO.5572.01.Z3/12

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257, e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:      Pokrywanie należności mieszkaniowych

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. obronnych, promocji i spraw społeczno – obywatelskich

Urząd Miejski,  pokój nr 27 , II piętro, tel. 552762501 wew. 26,

e-mail:agata.miszczuk@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- Wniosek o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych;

- Zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzającego, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

- Cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych;

- Akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal (dom) mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;

- Zaświadczenie właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podając okres na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

-  decyzję o uznaniu żołnierza za przebywającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

-oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;

-oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9  parter,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do  godziny 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie – do 30 dni (w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2 miesięcy)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019, pz.1541ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  7 września 2015 roku w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2019,poz.1503).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.

1) Należności mieszkaniowe są wpłacane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat – przelewem, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu – przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy.

3)Należności mieszkaniowe przekazuje się w okresach miesięcznych lub innych ustalonych przez organy administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo przez organy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, lub określonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności tych należność .

Wniosek do pobrania

- Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych

- Oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania

- Oświadczenie o zmianie sytuacji życiowej

Data wydania karty:

 

23.05.2012

Data aktualizacji

 

7.07.2020

 

Kartę opracowała:

 

    Agata Miszczuk

Kartę sprawdził:

 

    Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła

 

Jolanta Szewczun: