RO.5310.03.Z3/12

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501; fax 552762257, e-mail: sekreariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:       Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. obronnych, promocji i spraw społeczno– obywatelskich

 Urząd Miejski, pokój nr 27 ,II piętro, tel. 552762501 wew. 26,

e-mail: agata.miszczuk@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- Pisemne zawiadomienie od organizatora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego;

- Zawiadomienie musi zawiera

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5)  informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pok. nr 9 ,parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30 piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30,  środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 631)

Tryb odwoławczy

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

  1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
    a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
    b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;
    c) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.”
  2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.
  3. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy składać do wojewody, nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

 

Wniosek do pobrania

Wniosek – zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Data wydania karty:

 

23.05.2012

Data aktualizacji:

 

12.07.2020

Kartę opracował:

 

Agata Miszczuk

 

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun