Nr karty: TI.6624.7.Z3/12

KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501,  faks 55 2762257,  e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:  Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

1. Wniosek  o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

2. Załączniki:

- Odpis z księgi wieczystej

- Wypis umowy notarialnej potwierdzającej tytuł prawny do nieruchomości

- Mapa sytuacyjna nieruchomości.

Miejsce  składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30,  piątek od godziny 7:30  do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Podstawa  prawna

Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 256)

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek  o  nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

13.07.2020

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta  Szewczun