TI.7215.1.Z.3/12

KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501, faks 55 2762257, e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:   Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego.

2. Kserokopia umowy najmu.

Miejsce  składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30do godz. 15:30, piątek od godz. 7:30 do godziny 14:30,, środa od godz. 8:00 do godz. 17:00

Opłata skarbowa/opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 6 miesięcy, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu uzyskania niezbędnych opinii.

 

Podstawa  prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65).

Art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.  poz. 432 ze zmianami).

Uchwała IX/114/2019 z dnia 30 października 2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz. 5429).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

Cena sprzedaży lokalu ustalona zostaje na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz., 65).

Koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy ponosi nabywca.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy, a także sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.

Wniosek do pobrania

Wniosek o nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

10.07.2020

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun