Nr karty GK.6845.1/2018


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie w drodze bezprzetargowej

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. wsi i rolnictwa..

Urząd Miejski , pokój nr 27, II piętro, tel.055 276 25 01 wew. 26 , grazyna.grzybowska@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1) Pisemny wniosek zainteresowanego.

2) Kserokopia mapki sytuacyjnej z zaznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.


Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Bez opłat skarbowych

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli dzierżawa/najem na okres do 3 lat – od 1 do 2 miesięcy, jeżeli dzierżawa/najem powyżej 3 lat termin ten ulega przedłużeniu ze względu na konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018, poz. 121.

2) Uchwała Nr. XIX/163/2004 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30.09.2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych własności Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Opłaty za dzierżawę oraz najem pobierane są zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dzierzgonia Nr 94/2015 z dnia 8 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Dzierzgonia nr 497/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów, powierzchni gospodarczych i lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Dzierzgoń.


Wniosek do pobrania

Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie w drodze bezprzetargowej

Data wydania karty:

18.05.2012

Data aktualizacji:

18.01.2018

Kartę opracowała:

Grażyna Grzybowska

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska


Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska