Nr karty GK.6233.3.2


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257


Nazwa usługi: Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, pokój nr 4

Tel.55 276 25 01/02

e-mail: wojciech.budzinski@dzierzgon.pl


Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia.

Dodatkowo należy :

1) przedłożyć pisemne oświadczenie:

zawierające informacje, że posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,zawierające informacje, iż personel zatrudniony przez przedsiębiorcę posiada wystarczające kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności o wykonywanie której strona się ubiega,

2) wskazać stację zlewną, do której będą przekazywane odebrane od mieszkańców nieczystości ciekłe,

3) wskazać sposób komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska.

Miejsce składania dokumentu

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30,


Opłata skarbowa

Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299 )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2016 r., poz 1827 ze zmianami).


Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16.10.2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz.3478)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia.

Druk do pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Data wydania karty:

24.05.2012

Data aktualizacji:

30.10.2017

Kartę opracowała:

Paulina Przybysz

Kartę sprawdziła:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdziła:

Elżbieta Domańska