Nr karty GK.6220.2.3


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257


Nazwa usługi: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, pokój nr 4

Tel.55 276 25 01/02

e-mail: wojciech.budzinski@dzierzgon.pl


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma elektroniczna).


3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie ono oddziaływać.


4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.


5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu.

* Zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Miejsce składania dokumentu

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30,


Opłata skarbowa

1. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1827 ze zmianami) opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynosi 205 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: Gmina Dzierzgoń, BS Dzierzgoń, nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010.

2. Za pełnomocnictwo – 17 zł, zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje w przypadku gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub kopia:

1) jest poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,

2) w sprawach:

a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia,

b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami)Termin załatwienia sprawy

W ciągu 2 miesięcy. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

art. 71 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017., poz. 1405).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

Druk do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania karty:

24.05.2012

Data aktualizacji:

30.10.2017

Kartę opracowała:

Paulina Przybysz

Kartę sprawdziła:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdziła:

Elżbieta Domańska