Nr karty TI.6852.11.4/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257 

Nazwa usługi : Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Referat Techniczno- Inwestycyjny,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

pokój nr 22, II piętro, tel.055 276 25 01 wew. 30,

e-mail: alicja.wojcik@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek, powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie;

  2. wskazanie z jakiej działki oraz na jaką drogę ma być lokalizowany lub przebudowywany zjazd.

Do wniosku należy załączyć:

  1. mapa sytuacyjno- wysokościowa z wrysowaną planowaną lokalizacją i parametrami zjazdu;

  2. dowód należnej opłaty skarbowej;

  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany;

  4. na żądanie zarządcy drogi, kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem.

Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7.30 do 14.30.

Opłata skarbowa

 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł – zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. , poz. 1827 ze zm.) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część III ust. 44 pkt 2.

UWAGA: Wnioski w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 , poz. 1827 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Podstawa prawna

 

Art. 29 ust. 1-5 oraz art. 29a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222);

Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsk, za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Brak.

Wniosek do pobrania

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Data wydania karty:25.05.2012


Data aktualizacji:18.01.2018

Kartę opracował:Alicja Wójcik

Kartę sprawdził:Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:Elżbieta Domańśka