Nr karty TI.6853.9.3/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

Nazwa usługi : Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Referat Techniczno-Inwestycyjny,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,

pokój nr 22, II piętro,

tel. 055 276 25 01 wew. 30,

e-mail: alicja.wojcik@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek, powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

  2. cel zajęcia pasa drogowego;

  3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego.


Do wniosku należy załączyć:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;

  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.


W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

  1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

  2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej.


W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, do wniosku Burmistrz Dzierzgonia może zażądać dostarczenia:

  1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

  2.   harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7.30 do 14.30.

Opłata

 

Wyliczona na podstawie uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 września 2015 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222).

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 §1, §3 i §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Podstawa prawna

 

Art. 40 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222);

§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264);

Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 września 2015 r.

Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsk, za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Projekt organizacji ruchu powinien być zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie).

Wniosek do pobrania

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Data wydania karty:25.05.2012


Data aktualizacji:18.01.2018

Kartę opracował:Alicja Wójcik

Kartę sprawdził:Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:Elżbieta Domańska