Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu

CPV:
45233260-9; 45223300-9; 45231300-8; 45111200-0; 45311000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
do 30.09.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-03-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-03-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
9.000,00 PLN

Uwagi:
Znak sprawy TI.271.14.2018
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Wadium na część 1 – 6.000,00 PLN
Wadium na część 2 – 3.000,00 PLN


Firmy uczestniczące