Nr karty TI. 6730.4.5/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257
Nazwa usługi : Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Referat Techniczno-Inwestycyjny,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,

pokój nr 22, II piętro,

tel. 055 276 25 01 wew. 30,

e-mail: alicja.wojcik@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, obejmującej teren, którego  wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem) w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;

  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

  • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

  1. docelową rzędną składowiska odpadów,

  2. roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowiska odpadów,

  3. sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

  4. sposób gromadzenia oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

W przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).

Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7.30 do 14.30.

Opłata skarbowa

 

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł – zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r., poz. 1827 ze zm.) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część I ust. 8.

UWAGA: Wnioski w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Opłata w wysokości 17 zł za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika - zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r., poz. 1827 ze zm.) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część IV.

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Podstawa prawna

 

Art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust.1-1a i ust. 4, art. 61 ust. 1-5, art. 63 ust. 1-2, art. 64 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.);

Art. 104, art. 107 §1 – 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie - zgodnie z art. 17 pkt 1, art. 127 § 1-2, art. 129 § 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257).

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w wyżej wymienionym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

Data wydania karty:25.05.2012


Data aktualizacji:18.01.2018

Kartę opracował:Alicja Wójcik

Kartę sprawdził:Alicja Podlewska