Nr karty. FN.3120.08.3 /12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257
Nazwa usługi Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Miejsce załatwienia sprawyReferat finansowy, stanowisko ds. wymiaru, podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 do 03 wew. 52

Wymagane dokumentyJeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna:

1)pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności z określeniem ilości rat,

2)wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym,

3)dokumenty potwierdzające sytuację materialną podatnika np. zaświadczenie o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących, deklaracja PIT, zaświadczenie lekarskie i inne.

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

1)pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności z określeniem ilości rat,

2)dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy np. bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT,

3)informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

4)wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wymagane tylko od przedsiębiorców,

5)inne dokumenty potwierdzające sytuację podatnika.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, parter - pokój nr 9

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa


Brak.

Termin załatwienia sprawy


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna


1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.);

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.);

3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1983);

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543);

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

6.Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.


Tryb odwoławczy


Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacjeWniosek do pobrania

Oświadczenie o stanie majątkowym druk dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 12, lub można go pobrać ze strony internetowej www.bip.dzierzgon. pl

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543)

Data wydania karty:

2012.04.30

Data aktualizacji:

2017.10.23

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska