Nr karty. FN.3120.02.1 /12 IK

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

 

Nazwa usługi   Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Referat finansowy, stanowisko ds. wymiaru, podatków i opłat lokalnych.

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 wew. 37, e-mail: irena.kedzierska@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczną:

1) pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności;

2) wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym;

3) dokumenty potwierdzające sytuację materialną podatnika np. zaświadczenie o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących, deklaracja PIT, zaświadczenie lekarskie i inne.

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

1) pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności;

2) dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy np. bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT;

3) informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wymagane tylko od przedsiębiorców;

5) inne dokumenty potwierdzające sytuację podatnika.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, parter - pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00

Opłata skarbowa

 

Brak.

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami);

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami);

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354);

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. 53, poz. 311);

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zmianami);

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

7.Uchwała Nr X/110/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku   za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 

Wniosek do pobrania

Oświadczenie o stanie majątkowym.

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)  

Data wydania karty:

2012.04.30

 

 

 

Data aktualizacji:

14.11.2012

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Kazimierz Szewczun