Nr karty. FN.6845.01.1/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

 

Nazwa usługi: Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych – dzierżawy lub najem

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Referat finansowy, stanowisko ds. wymiaru, podatków i opłat lokalnych.

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 wew. 37, e-mail: irena.kedzierska@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczną:

1) pisemny wniosek zawierający treść żądania,

2) wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym,

3) dokumenty potwierdzające sytuację materialną podatnika np. zaświadczenie o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących, deklaracja PIT, zaświadczenie lekarskie i inne.

Jeżeli wnioskodawcą jest osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

1) pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności z określeniem ilości rat,

2) dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy np. bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT,

3) informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wymagane tylko od przedsiębiorców,

5) inne dokumenty potwierdzające sytuację podatnika.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter - pokój nr 9.

 

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00

Opłata skarbowa

 

Brak.

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

1.Uchwała Nr XXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Dzierzgoń oraz jej jednostkom podległym;

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami);

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 ze zmianami);

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. 53, poz. 311);

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312  ze zmianami );

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

7.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267)

Tryb odwoławczy

 

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 

Wniosek do pobrania

Oświadczenie o stanie majątkowym.

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)  

 

Data wydania karty:

2012.04.30

 

 

 

Data aktualizacji:

26.04.2013

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Kazimierz Szewczun