Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Zapytanie ofertowe na prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. Wzmacniamy gminne przedszkola

CPV:
80110000-8

Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku usług, zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP

Warunki:
Zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym

Termin realizacji:
Zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku Nr 2a do zapytania

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-01-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

Kryteria wyboru:
Cena ofertowa brutto – 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Znak sprawy TI.271.6.2018

Firmy uczestniczące