Nr karty SOK.5343.12.2/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawyReferat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia,

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumentydruk "zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" do pobrania poniżej lub w pok. 17 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu) 

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, – od 7:30 do 15:30, środy od 8:00 – 17:00, piątek, - od 7:30 do 14:30

Opłata skarbowa

bez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 t. j.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. Poz.1290 t. j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 t. j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827) 

Tryb odwoławczy


Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


- osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd; zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego
- osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny na stronach internetowych (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 

Wniosek do pobrania

-Wniosek o wydanie zaświadczenia

- Formularz: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

-Wzór pełnomocnictwa

Data wydania karty:

24.04.2012 r.


Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracował:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska