Nr karty FN.3121.02.04.2012


KARTA OPISU USŁUGI

\URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.Miejsce załatwienia sprawyReferat Finansowy stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, pokój 12, I piętro tel. 55 276 25 01 wew. 37.


Wymagane dokumentyAby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:

  1. wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,

  2. akt notarialny,

  3. oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

  4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Miejsce składania dokumentówWniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji. Wniosek wraz z załącznikami może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.

Opłata skarbowa


Pobrana od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Dzierzgoń.

Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez podatnika).


Podstawa prawna


Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm).

Tryb odwoławczy


Od decyzji przyznającej ulgę z tytułu nabycia gruntów służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji .


Formularz druk

Osobiście w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój 12, I piętro lub na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl

Uwagi i dodatkowe informacje


Zwalnia się od podatku rolnego

1) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

2) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.

  1. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.


Data wydania karty:

2012.04.30

Data aktualizacji:


2017.10.30

Kartę opracował:

podinspektor Iwona Tomasz

Kartę sprawdził:

Kartę zatwierdził: