Nr karty SOK.5343.16.2/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawyReferat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia,

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumentydruk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"
do pobrania poniżej lub w pok. 60 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu) 

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, 7:30 – 15:30, środy od 8:00 – 17:00, piątek – od 7:30, do 14:30

Opłata skarbowa

Bez opłat, w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna


ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 j.t.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852 j.t.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290 j.t.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 j.t.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 j.t. z późn.zm.)


Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu 

Wniosek do pobrania

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Wzór pełnomocnictwa do wymeldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Data wydania karty:

24.04.2012
Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracował:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska