Nr karty SOK.5343.8.2/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

Miejsce załatwienia sprawyReferat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty- druk „zgłoszenie pobytu stałego” dostępny poniżej: w pok. 17, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
- pozostałe dokumenty:
• obcokrajowcy spoza UE: ważny paszport oraz karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenie w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
• obywatele UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu; lub zaświadczenie o zarejestowaniu pobytu obwyatela UE a w przypadku braku zaświadczenia wymagane jest złożenie oświadczenia o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP
• członek rodziny obywatela UE, niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• umowa cywilno-prawna
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, – od 7:30 do 15:30, środy od 8:00 – 17:00, piątek od 7:30 do 14:30

Opłata skarbowa


Brak

Opłata od pełnomocnictwa – 17 zł. (zwolnieni z opłaty są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

Termin załatwienia sprawy


Niezwłocznie

Podstawa prawna


ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 j.t.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852 j.t.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290 j.t.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 j.t.)


ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 j.t. z późn.zm.)

 

Tryb odwoławczy


Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


- dokumenty legalizujące pobyt obcokrajowców w RP wydaje Wojewoda Pomorski – wnioski składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Wniosek do pobrania

-Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”

-Wzór pełnomocnictwa

Data wydania karty:


24.04.2012Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracował:


Natalia Tyrawska

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska