Nr karty SOK.5343.4.2/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu stałego

Miejsce załatwienia sprawyReferat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty- druk „zgłoszenie pobytu stałego” Referat Ewidencji Ludności i Meldunków, sprawy do załatwienia) lub w pok. 17, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• umowa cywilno-prawna
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 7:30 do 15:30, środy od 8:00 – 17:00, piątek – od 7:30 do 14:30,

Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna


ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 j.t.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1852 j.t.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290 j.t.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 j.t.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 j.t. z późn.zm.)


Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca 

Wniosek do pobrania

-Zgłoszenie pobytu stałego

-Wzór pełnomocnictwa

Data wydania karty:

24.04.2012 r.
Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracował:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska