Nr karty SED.5343.7.3/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumentydruk "zgłoszenie pobytu czasowego" do pobrania poniżej lub w pok.17
• dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (do wglądu)
• aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. 

W przypadku obywateli państwa członkowskiego UE albo EFTA — należy przygotować:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

W przypadku członków rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA — należy przygotować:

- ważny dokument podróży,

- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,

Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 

- ważny dokument podróży,

- wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj: ważny dokument podróży oraz JEDEN z następujących dokumentów: (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu, „Zgoda na pobyt tolerowany”, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, – od 7:30 do 15:30, środy od 8:00 – 17:00, piątek – od 7:30 do 14:30

Opłata skarbowa


- brak opłat

- w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł;

- jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł

Termin załatwienia sprawy


Niezwłocznie

Podstawa prawna


  • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397)

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411)

  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejstracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018 r. poz. 2484)

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgłoszenie pobytu czasowego (dla cudzoziemców) powinno nastąpić najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce — jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:

- obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

- obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

- najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce — jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Okres pobytu w Polsce nie może być dłuższy, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.


Zgłoszenia zameldowania można dokonać osobiście lub może to zrobić pełnomocnik.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),

  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Wniosek do pobrania

Zgłoszenie pobytu czasowego


Data wydania karty:

24.04.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun