Nr karty SOK.5345.10.1/12

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności


Miejsce załatwienia sprawyReferat spraw społecznych, obywatelskich, oświaty, kultury i zdrowia,

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty-Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,

-Dowód potwierdzenia wpłaty.

-Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych.

-Uwiarygodnienie interesu faktycznego.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, środy od 8:00 – 17:00, piątek od – 7:30 – 14:30

Opłata skarbowa


- 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim: BS DZIERZGOŃ. nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010. W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: a) informację, że jest to opłata skarbowa, ) sprawę, w której wnoszona jest opłata
- zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.

Termin załatwienia sprawy


Do 7 dni.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1827)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290) 

Tryb odwoławczy


Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


- o zaświadczenie takie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych bądź jej pełnomocnik (dane osób trzecich - patrz karta usługi "Udostępnianie danych osobowych")
- opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek do pobrania

-Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,

-Wzór pełnomocnictwa

Data wydania karty:

24.04.2012 r.
Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracował:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska