Nr karty SED.5344.15.2/12


KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

tel. 552762501 fax 552762257
Nazwa usługi: Wydanie decyzji o wpisanie do rejestru wyborców


Miejsce załatwienia sprawy

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców do pobrania poniżej lub w pok. 17
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)  

Sposób załatwienia sprawy

- Burmistrz Dzierzgonia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
- wpisanie wyborcy do rejestru wyborców następuje w drodze decyzji administracyjnej

- O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 – 15:30 , środy od 8:00 – 17:00, piątki od 7:30 – 14:30

Opłata skarbowa

Brak.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 późn.zm. )

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

- poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem mające charakter stałego pobytu
- w przypadku posiadania umowy najmu lokalu należy dołączyć do wniosku jej kserokopię ,

- inne dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie na obszarze gminy np. rachunki za media wystawione na daną osobę.

Wniosek do pobrania

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

Data wydania karty:

18.04.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun