Nr karty SED.5344.3.3/12


KARTA OPISU USLUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną

Miejsce załatwienia sprawy

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- podanie z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może obowiązku zameldowania dokonać w zwykłym trybie ustawy o ewidencji ludności, ze wskazaniem właściciela lokalu/ nieruchomości;
- wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego";
- kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki, decyzja o nadaniu numeru domu), w którym zameldowanie ma nastąpić - jeżeli wnioskodawca takimi dokumentami dysponuje, oryginał do wglądu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 7:30 do 15:30, środy od 8:00 – 17:00, piątek – od 7:30 do 14:30,

Opłata skarbowa

Brak opłaty

Sposób załatwienia sprawyPo złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma potwierdzić fakt zamieszkiwania w danym lokalu. Jeżeli fakt pobytu budzi wątpliwości, to podejmowane są dodatkowe czynności (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia.

Termin załatwienia sprawy

 Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz. 1397)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411)

  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2484)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz.2096 z późn.zm)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:
* tytułu prawnego do danego lokalu,
* "zgody" właściciela lub najemcy lokalu na zameldowanie.

Wniosek do pobrania

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Data wydania karty:

18.04.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun