Nr karty SED.5343.2.3/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Wymeldowanie decyzją administracyjną

Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty- wniosek o wymeldowanie, zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji, nr telefonu osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji;

-uwierzytelniona kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki;)

- wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu/nieruchomości.

- kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję), oryginały do wglądu.

- dowód opłaty skarbowej

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30, środy od 8:00 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:30

Opłata skarbowa


Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 z adnotacją „opłata skarbowa”

Termin załatwienia sprawy


Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.

Podstawa prawna


  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1397)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz.2096)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1000)

Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje


Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna lub prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej. 

Wniosek do pobrania

Wniosek o wymeldowanie

Data wydania karty:

24.04.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun