Nr karty FN.3121.01.2/12

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

 

Nazwa usługi: Ulgi żołnierskie

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Referat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat. Urząd Miejski ,pokój nr 12, I piętro, tel. 55 276 25 01 wew. 37, e-mail: miroslawa.geller@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

1. Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej z podaniem przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie ulgi.

2. Zaświadczenie w jakim okresie odbyto zasadniczą służbę wojskową.

3. Oświadczenie , że przed powołaniem do służby osoba pracowała w  gospodarstwie rolnym, zamieszkiwała i nie osiągała przychodów z innych źródeł.

 

 

 Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek,piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00

 

Opłata skarbowa

 

W przypadku wniesienia odwołania od decyzji , nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią  inaczej.

Podstawa prawna

 

Art. 13a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z  Dz. U. z 2012 r.,, poz.749 ze zmianami).

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji  służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji .

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zmianami)- odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60 %.

Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40 %.

Ulga żołnierska przysługuje dla :

1). żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenia wojskowe,

2).osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej.

Ulgi żołnierskie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

 

 

Wniosek do pobrania

Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Data wydania

karty:

2012.04.30

Data  aktualizacji:

 

10.06.2014

Kartę opracował:

inspektor

Mirosława

Geller

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Kazimierz Szewczun