Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy

CPV:
45400000-1; 45262522-6; 45261210-9; 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8; 45443000-4; 45300000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
do 31.07.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-01-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-23 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8.

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
5.000,00 PLN,

Uwagi:
Wadium: 5.000,00 PLN, w tym na część 1 – 4.200,00 PLN, na część 2 - 800,00 PLN
Znak sprawy TI.271.1.2018
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych


Firmy uczestniczące