Rada Miejska w Dzierzgoniu na XI sesji w dniu 30 października 2019 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r., poz. 1017), która wynosi   58,46 zł za 1 dt .