30 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Dzierzgoniu podjęła Uchwałę Nr III/24/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń. 29 stycznia 2015 r. Burmistrz Dzierzgonia wydał Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w Sołectwach i Ogólnych Zebrań Mieszkańców w Osiedlach Gminy Dzierzgoń w celu przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń. Tryb i zasady wyborów określa Uchwała Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.