Nr karty USC.5355.20.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Wymagane dokumenty


  1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem / druk USC-13/,

  2. wypełniona ankieta /druk USC-14/,

  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

  4. dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

  5. do zmiany nazwiska lub imienia małoletnich dzieci konieczna jest zgoda drugiego z rodziców,

  6. jeżeli w chwili zmiany nazwiska lub imienia dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska lub imienia dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 37 zł,

Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 października .2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10),

- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


Podanie o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się osobiście. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek do pobrania


USC-13

USC-2

USC-14

USC-15

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun