Nr karty USC.5364.13.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: Nadanie „ Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie / 50-lecie/


Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zainteresowanych stron

2. Do wglądu:

  • Dokumenty stwierdzające tożsamość jubilatów

  • Oświadczenie o niekaralności

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy

Do 180 dni od dnia nadania medali przez Prezydenta RP

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.25),
- rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje


 

Wniosek do pobrania

USC – 20, USC – 21, USC - 23

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun