Nr karty USC.5364.12.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.Do wglądu:

  • Dokument stwierdzający tożsamość /dowód osobisty, paszport/

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł,

Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010,

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy


 

Zażalenie na postanowienie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje


1. Zaświadczenie wydaje się wyłącznie na wniosek osoby, której ono dotyczy.

2. Osoba zainteresowana wydaniem takiego zaświadczenia podaje swój aktualny stan cywilny i składa oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy.

Wniosek do pobrania

USC-7

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun