Nr karty USC.5351.10.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Wymagane dokumenty

1. Wniosek druk / USC-5

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.Do wglądu:

  • Dokument stwierdzający tożsamość /dowód osobisty, paszport/

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11 zł,

Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010,

Termin załatwiania sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2224) ,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 682),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje


W ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Wniosek do pobrania

USC-5

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun