Nr karty USC.5351.07.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego /przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego/

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40, usc@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Dowody osobiste.

2. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec - odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokument potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu,


  • Do wglądu: dowód tożsamości /paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.


3. Oryginał dowodu wpłaty.


- dokument tożsamości,

- zapewnienie,

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

- obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

- zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo,

- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

- 84 zł,

- 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;
Opłata dodatkowa:
- 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza USC.

Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010,

- jeden odpis skrócony aktu małżeństwa wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwiania sprawy

Przyjęcie zapewnienia przedślubnego - niezwłocznie jeżeli akty znajdują się w rejestrze stanu cywilnego. Po 10 dniach – po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Art. 15 w związku z art.. 76-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224.) oraz ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 682),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kwidzynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi i dodatkowe informacje


Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu Plac Wolności 1 pokój nr 15,

Związek małżeński może być zawarty po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,

Z ważnych powodów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.


- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Wniosek do pobrania


Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun