Nr karty USC.5353.06.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą / druk USC-3

Załączniki :

  • Oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia ,

  • Urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub wielojęzyczny odpis,

  • Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość /w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania/,

  • Oryginał dowodu wpłaty.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu aktu 50 zł,

Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

- art. 104 – 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
- Konwencja Nr 16 z dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji

Wniosek do pobrania

USC-17

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun