Nr karty USC.5351.05.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: Oświadczenie uznania ojcostwa

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40, usc@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

  • Dowody osobiste rodziców /do wglądu/,

  • Uznanie ojcostwa przed urodzeniem dziecka

  • Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dotyczy dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, wymagana jest także
    -
    karta ciąży zawierająca przybliżoną datę porodu lub zaświadczenie lekarskie

  • Osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat - druk USC-2,

  • Wniosek o wpisanie do aktu urodzenia w formie wzmianki dodatkowej treści oświadczenia uznania ojcostwa /druk USC-1/.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie (jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego)

Podstawa prawna

- art. 18 i 63 - 66 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),

- art. 72 – 83 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096,)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje


1.Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie dokonane przez matkę dziecka jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że jest ojcem dziecka.

2. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

4. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda.

Wniosek do pobrania

USC-1, USC-2

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun