Nr karty USC.5351.01.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: Zgłoszenie urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40, usc@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- dokumenty tożsamości rodziców:

- matki,

- ojca,

- pełnomocnika,

- przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

- art. 14, 47 pkt 1, 52 – 60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r .Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2305),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Po tych terminach kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu".
Od 1 czerwca 2018 r. istnieje możliwość zarejestrowania dziecka online na stronie
www.obywatel.gov.pl

Wniosek do pobrania


Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun