Data posiedzenia:
2021-06-01

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zawiadamiam, że w dniu 1.06 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenia ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego za rok 2020 - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko.
4. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń
za 2020 r. - ref. Skarbnik - Halina Redlin, rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2020 rok oraz informację
o stanie mienia komunalnego - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2020 rok -ref. Skarbnik - Halina Redlin,
c) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
d) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2021-2030 - ref. Skarbnik - Halina Redlin,

e) projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz wnoszenia i cofania wkładów i udziałów oraz zbywania udziałów w spółdzielniach socjalnych przez Burmistrza Dzierzgonia - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
f) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska
g) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2021 roku - ref. Sekretarz - Aleksandra Kun,
h) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
i) projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr IX/114/2019 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony- ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
j) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
k) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-POMORZE" Sp. z o.o. - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
l) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dzierzgoń wkładu niepieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-POMORZE" sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Dzierzgoń przy ul. Traugutta - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
m) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce Społeczna inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-POMORZE" sp. z o.o. - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
n) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
o) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń- ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
p) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim.

5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Porządek obrad może ulec zmianie.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Pskiet


Uwagi: