Data posiedzenia:
2021-06-09

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego, dnia 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 14:00.
Porządek obrad

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 11 marca 2021 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).
6) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2020 - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko.
7) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń - ref. Burmistrz Dzierzgonia - Jolanta Szewczun,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Dzierzgoń za rok 2020
- głosy radnych,
- głosy mieszkańców.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia wotum zaufania:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady - Ryszard Świder,
b) podjęcie uchwały.
9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2020 rok oraz informację
o stanie mienia komunalnego i udzielenia absolutorium:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia za 2020 r. - ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Mateusz Lepka,
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
d) dyskusja.
10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2020 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady -Ryszard Świder,
b) podjęcie uchwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2021-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz wnoszenia i cofania wkładów i udziałów oraz zbywania udziałów w spółdzielniach socjalnych przez Burmistrza Dzierzgonia:
a) przedstawienie projektu uchwał - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
15) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego :
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2021 roku :
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
18) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr IX/114/2019 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

19) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-POMORZE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dzierzgoń wkładu niepieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-POMORZE sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w m. Dzierzgoń przy ul. Traugutta:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa "KZN-POMORZE" Sp. z o.o:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
23) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
24) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim.
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

26) Wolne wnioski i informacje.
27) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
28) Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Świder


Uwagi: