Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że gościcie Państwo na stronach BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego.
Na stronie BIP-u znajdziecie Państwa informacje na temat:
- organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadania i kompetencje,
- statutu, regulaminu organizacyjnego, uchwał, podatków i opłat lokalnych,
- ogłoszeń przetargów, ich wyników,
- prowadzonych rejestrów i ewidencji,
- ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu zapewni Państwu dostęp do poszukiwanych informacji.

Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy kierować na adres:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu
Plac Wolności 1
82 - 440 Dzierzgoń

adres email: sekretarz@dzierzgon.pl

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym, osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z tej usługi, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym wydarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail: sekretarz@dzierzgon.pl
  • faksem na numer 552762257
  • telefonicznie na numer 552762612 (sekretariat), 552762501
  • drogą pocztową

 

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dzierzgoń.

 

Burmistrz Dzierzgonia, Jolanta Szewczun informuje, że wyznaczyła  Koordynatora ds. dostępności w Gminie Dzierzgoń. Funkcję będzie pełniła  Pani Marta Budzińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminy Dzierzgoń było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dzierzgoniu i gminne jednostki organizacyjne;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w  Dzierzgoniu i gminne  jednostki organizacyjne;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Marta Budzińska tel.: 55 2762386 e-mail: mops.dzierzgon@wp.pl