Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, a jednocześnie kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

I. 1. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu i kieruje jego pracą z pomocą Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska urzędnicze współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Gminy, Regulaminie Urzędu, pełnomocnictwach i upoważnieniach Burmistrza.
4. Burmistrza w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza, a w przypadku równoczesnej ich nieobecności – Sekretarz.

II. 1. Do zadań Burmistrza należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
2. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy;
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
7) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
9) upoważnianie Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza oraz pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
11) analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby;
12) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem albo upoważnienie Zastępcy do wykonania tej czynności samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą;
13) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
14) gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uchwałami Rady;
15) udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
16) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, a w szczególności:
a) przygotowanie i przedłożenie Radzie do uchwalenia projektu budżetu gminy;
b) realizacja budżetu i składanie Radzie sprawozdania z jego realizacji;
c) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
d) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
e) dokonywania wydatków budżetowych;
f) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy;
g) dysponowania rezerwami budżetu gminy;
h) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
17) załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków, zapytań i interpelacji radnych;
18) wydawanie zarządzeń oraz innych aktów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
19) przygotowanie raportu o stanie gminy i przedstawienie go Radzie;
20) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej gminy;
21) realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności na obszarze Gminy;
22) wykonywanie zadań zleconych z zakresu zdrowia i pomocy społecznej;
23) wykonywanie zadań zleconych z zakresu oświaty;
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady.

III. W zakresie kierowania pracą Urzędu i wykonywania funkcji kierownika Urzędu, Burmistrz w szczególności:
1) określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, w tym celu zarządzeniem nadaje regulamin organizacyjny;
2) dba o skuteczną realizację ustalonych zadań wykonywanych przez Urząd oraz przestrzeganie przepisów prawa;
3) dokonuje oceny działalności Urzędu, poszczególnych referatów oraz ocen bezpośrednio podległych mu pracowników;
4) realizuje politykę kadrową w Urzędzie i odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy;
5) nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Urzędu, oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
6) określa wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) organizuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną;
8) wydaje zarządzenia wewnętrzne, związane z organizacją pracy w Urzędzie.

IV. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Zastępcę Burmistrza;
2) Sekretarza;
3) Skarbnika, będącego jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowego;
4) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
5) Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: ds. dróg, oświetlenia ulic, łączności, estetyki gminy;
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, i zamówień publicznych;
6) Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej;
7) Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie: reagowania kryzysowego, przeciwpowodziowego , obrony cywilnej, spraw wojskowych;
8) Straż Miejską;
9) Audytora wewnętrznego;
10) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.