TI.6733.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 09.02.2024 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

              Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Gminy Dzierzgoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2023 (zn.: TI.6733.6.2023) z dnia 16.11.2023 r. dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Dzierzgoniu jako przestrzeni publicznej”, na terenie działek nr: 164/25, 170/1, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń, w zakresie zwiększenia zakresu inwestycji o fragment działki nr 164/24, położonej w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).